« Ja ka meet sajan hai Nitnem Tracks Kirtain sohila »